Samorząd Szkolny

 

OPIEKUN – p. Dominika Wielgosz

Samorząd Uczniowski:

  • przewodnicząca –
  • zastępca przewodniczącego –
  • skarbnik –

W dniu ………. odbyły się w naszej szkole  wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas II-VIII, obecni w tym dniu, oddali swój głos na jedną spośród pięciu kandydatek. Szkolna Komisja Skrutacyjna skrupulatnie liczyła głosy, aby wyłonić skład Samorządu.

W wyniku przeprowadzonych wyborów ……………….

Przed nowym Samorządem rok ciężkiej pracy.

Gratulujemy!!!  życząc wielu ciekawych pomysłów i owocnej pracyREGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA
DLA KLAS IV-VIII.

Ruszamy od …………………

1.Każdy ma prawo do szczęścia.

2. Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 24, które
odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku lekcyjnym.

3. Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych
losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.

4. Szczęśliwy numerek zwalnia z:
• niezapowiedzianych odpowiedzi
• zadanych zadań domowych
• braku podręcznika, zeszytu ćwiczeń czy zeszytu przedmiotowego oraz przyborów (nie dotyczy muzyki, plastyki oraz techniki)

Szczęśliwy numerek nie zwalnia ze:
• sprawdzianów czy kartkówek
• zaplanowanego pytania

5. Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie o godzinie 07:50, przez opiekuna Samorządu Szkolnego, a następnie wywieszany na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju nauczycielskim.

6. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia
obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może
skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.