Styczeń 2018

REKRUTACJA - KRYTERIUM

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Lp.

Kryteria

Sposób dokumentacji

Punkty

1.

Dziecko posiadające rodzeństwo, które uczęszcza do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im św. Stanisława Kostki

 

Nie wymaga dokumentacji

 

3 pkt

2.

Dziecko, które uczęszczało do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Pasjonistek im. Dzieciątka Jezus w Kutnie.

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

 

3 pkt

3.

Dziecko zamieszkuje na terenie Parafii św. Wawrzyńca w Kutnie

Nie wymaga dokumentacji

3 pkt

4.

Dziecko z rodziny wielodzietnej „3+”

Oświadczenie                              o wielodzietności rodziny kandydata

1 pkt

5.

 

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

1 pkt

6.

Dziecko z domu dziecka lub rodzinnego domu dziecka lub rodziny zastępczej

Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

1 pkt

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata.
  2. Na dany rok szkolny przyjmowane są dzieci, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania wolnych miejsc w klasie pierwszej.
  3. W przypadku, gdy kandydaci uzyskali równą liczbę punktów, a liczba miejsc jest mniejsza niż liczba kandydatów starających się o wolne miejsca w klasie pierwszej o przyjęciu dziecka decyduje liczba punktów uzyskanych w kryteriach najwyżej punktowanych (pozycja 1, 2, w tabeli kryteriów ).

REKRUTACJA NA ROK 2018/2019

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W PUBLICZNEJ KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KUTNIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 01.02.2018

do 30.03.2018

Od 10.05.2018

Do 11.06.2018

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02-04.04.2018

12-13.06.2018

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

09.04.2018

15.06.2018

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

17.04-04.05.2018

19.06 – 29.06.2018

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

07.05.2018

28.08.201